תצוגה אקולוגית
המבנה מיועד להקמת תצוגה אקולוגית של סביבות החיים בבקעת כנרות